Raporty o szkole

Dobrym źródłem informacji o szkole są raporty zarówno odpowiednika MEN w Anglii nazywanego w skrócie OFSTED, w których urzędnicy państwowi rozwiewają wątpliwości na temat szkoły podkreślając jej walory i pozytywny wpływ na osobowość uczniów, a także raporty Independent Schools Inspectorate


RAPORT OFSTED.
Niezależny raport dotyczący standardów szkolnictwa
Szkoła Summerhill

Numer rejestracyjny w DfE: 935/6016
Numer referencyjny (URN):124870
Numer referencyjny w rejestrze opieki społecznej: SC024584
Numer inspekcji: 361357
Daty inspekcji: 5–6 października 2011
Inspektor raportujący: John Seal HMI
Inspektor z opieki społecznej: Dawn Taylor

AUTORZY RAPORTU

Gabinet Standardów w Edukacji, Opiece nad Nieletnimi i Umiejętności (OFSTED) reguluje i kontroluje różne instytucje, w celu osiągnięcia doskonałości w sferze działań na rzecz dzieci i młodzieży oraz w sferze edukacji i rozwoju umiejętności uczniów w różnym wieku. OFSTED reguluje i kontroluje instytucje zajmujące się ochroną praw i opieką społeczną nieletnich. OFSTED pełni nadzór także nad CAFCASSem (organ doradczy zajmujący się udzielaniem porad prawnych dzieciom i rodzinom), szkołami, uczelniami, szkoleniami dla nauczycieli, szkoleniami zawodowymi lub poszerzającymi kompetencje, nauczaniem dorosłych i społeczności, edukacją więzienną i innymi strukturami związanymi z edukacją. OFSTED ocenia również instytucje zajmujące się wspieraniem praw dziecka.

CEL I ZAKRES KONTROLI

Inspekcja przeprowadzona w szkole Summerhill została wykonana przez OFSTED na podstawie Aktu Edukacyjnego z 2002 roku (sekcji 162A). W zgodzie ze zmianami wprowadzonymi przez Akt Edukacyjny z 2005 roku. Celem wprowadzanych przez owe akty kontroli jest doradztwo Sekretarzowi Stanowemu ds. Edukacji w zakresie aktualizowania spisu szkół niezależnych. Zadaniem inspekcji jest weryfikacja czy dana placówka odpowiada normom wymaganym do pozostania w/w spisie.

(www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/32/contents oraz  www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/18/contents )

Inspekcja internatu szkolnego została przeprowadzona na podstawie The Children Act z 1989 roku, wraz z poprawkami zawartymi w Standardach Opieki z 2000 roku. Mając na celu zweryfikowanie krajowego standardu dotyczącego jakości usług świadczonych przez szkoły z internatem, świadczonych na rzecz i w imieniu: dzieci, młodzieży, rodziców, lokalnych i krajowych władz.

(www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41/contents oraz www.education.gov.uk/schools/leadership/typesofschools/a00192112/boarding-schools )

INFORMACJE NA TEMAT SZKOŁY

Szkoła Summerhill jest niezależną, demokratyczną, samo-zarządzaną placówką dla chłopców i dziewczynek w wieku od 5 do 17 lat. Cele i filozofia szkoły oparte są na założeniach sformułowanych przez A. S. Neill’a w 1921 roku, w momencie założenia placówki. Dyrektorką i właścicielką szkoły jest córka założyciela. Cele szkoły:

 • zapewnić szanse i możliwości, które pozwolą młodym ludziom na rozwój w ich własnym tempie, będącym wyrażeniem ich zainteresowań,
 • pozwolić dzieciom na wolność od tego, co narzucone lub obowiązkowe, tak żeby umożliwić im rozwijanie własnych celów i poczucia sensu z dążenia do własnych osiągnięć, 
 • zapewnić dzieciom całkowitą wolność w zarządzaniu czasem zabawy (tak aby mogły bawić się tyle ile chcą),
 • pozwolić dzieciom na przeżywanie wszystkich uczuć bez ocen i interwencji ze strony dorosłych,
 • umożliwić dzieciom życie w społeczności, która je wspiera i za którą są współodpowiedzialne, w której mają wolność bycia sobą, i którą mogą zmieniać poprzez demokratyczne działania.

Szkoła jest zarejestrowana na 90 uczniów. W czasie inspekcji obecnych było 66 podopiecznych, z których 58 to uczniowie korzystający z internatu, a 8 jest tzw. „dziennymi uczniami”. Szkoła mieści się w wiosce Leiston w Suffolk. Większość uczniów pochodzi z różnych międzynarodowych środowisk, a kilku z nich jest na wczesnym etapie nauki języka angielskiego. Nie ma uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi potwierdzonymi orzeczeniem, a tylko niewielka liczba podopiecznych została zidentyfikowana jako mogąca mieć specjalne potrzeby edukacyjne i/lub niepełnosprawność. Oferta edukacyjna i funkcjonowanie szkoły oraz internatu były kontrolowane w listopadzie 2007 roku.

EWALUACJA SZKOŁY

Szkoła Summerhill zapewnia dobry poziom edukacji. Spełnia wszystkie wytyczne dla niezależnych szkół, co stanowi poprawę w porównaniu z ostatnią inspekcją. Wszystkie problemy wskazane w wytycznych do poprawy po poprzedniej kontroli zostały rozwiązane. Szkoła wypełnia swoje cele z dużym sukcesem. Mocnymi stronami szkoły są przede wszystkim wybitny rozwój duchowy, moralny, socjalny oraz kulturalny uczniów, i wyjątkowa promocja zdrowia oraz bezpieczeństwa uczniów (w tym efektywne procedury ochrony). Zachowanie podopiecznych jest godne pochwały, robią oni postępy. Program, nauczanie oraz ocenianie są na dobrym poziomie. Szkoła spełnia krajowe standardy dla placówek z internatem, a doświadczenie życia w społeczności szkolnej jest wybitne.

JAKOŚĆ NAUCZANIA

Dobry program jest oparty na efektywnych, spisanych wytycznych i schematach pracy. Planowanie lekcji ze wszystkich przedmiotów jest prowadzone w sposób jasny, z wykorzystaniem podziału na  jednostki, dla których wyznaczone są klarowne cele i środki. Wyjątkową cechą planowania zajęć jest niebywałe dostosowanie do indywidualnych potrzeb uczniów, włączając tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i/lub niepełnosprawnościami. Fundamentalnym aspektem programu jest założenie, że proces uczenia odbywa się zarówno podczas lekcji, jak i poza nimi. Uczniowie mają swobodę w podejmowaniu decyzji o uczestnictwie w lekcjach. Jeśli nie zdecydują się na udział w lekcji, uczniowie mogą zaangażować się w jakiekolwiek zajęcie zgodne z ich zainteresowaniami. Podopieczni mogą brać udział m.in. w kręceniu filmów, organizacji i wystawianiu inscenizacji i w uczeniu się różnych języków. Mogą zaangażować się w zajęcia fizyczne takie jak: skakanie na trampolinie, jazda na desce, jazda na rowerze, wspinanie się na drzewa. Edukacja w zakresie rozwoju osobowości, rozwoju umiejętności społecznych oraz promocji zdrowia jest promowana w sposób bardzo dobry. Uczniowie mają możliwość dyskutowania, wyboru i samodzielnego inicjowania różnorodnych zajęć sportowych w duchu edukacji wychowania fizycznego. Stanowi to dodatkową możliwość aktywnego spędzania czasu poza już dostępnymi zajęciami (takimi jak: piłka nożna, koszykówka oraz innymi, wykorzystującymi sportowe wyposażenie szkoły). Dyskusje dotyczące palenia papierosów oraz innych używek są promowane zarówno w społeczności szkolnej, jak i w przepisach dotyczących internatu. Umiejętności z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej są wprowadzane wysokim poziomie, co daje uczniom możliwość  zdobywania odpowiednich kwalifikacji. Prawie wszyscy podopieczni przystępują do egzaminu GCSE (General Certificate of Secondary Education – egzamin końcowy po szkole średniej).

Uczniowie dogłębne rozumieją związek nauki z pracą. Zarówno w szkole, jak i w internacie uczniowie przyjmują ważne role i biorą na siebie odpowiedzialność za społeczność Summerhill, co stanowi nieodłączną część filozofii szkoły. Wyznaczone zadania są traktowane przez uczniów bardzo poważnie. Przykładem może być funkcjonowanie ‘Beddies Officers’ (“Strażników Ciszy Nocnej”), którzy pilnują, aby wieczorny czas był spokojny i przebiegał bez zakłóceń. Innym przykładem mogą być „Rzecznicy”, którzy zbierają skargi i zapytania wychowanków. Jeśli problemów nie uda się rozwiązać wspólnie, „Rzecznicy” mogą  przedstawić je i poddać dyskusji podczas zebrania szkolnego. Ponadto uczniowie mówią, że otrzymują zindywidualizowane porady i wsparcie dotyczące ich kolejnych etapów edukacji. Prowadzi to do wyboru przez uczniów wielu różnych kursów, treningów, prac.

Nauczanie oraz system oceniania wypadają dobrze. Nauczanie nigdy nie schodzi poniżej dobrego poziomu, ponadto prezentuje też pewne niezwykłe cechy. Podstawą procesu edukacyjnego są wzajemne i nakierowane na współpracę relacje między nauczycielami a uczniami. Prowadzi to do tworzenia zajęć ściśle dopasowanych do indywidualnych potrzeb, zdolności i zainteresowań uczniów. W rezultacie wszyscy uczniowie mają szansę nabyć i rozwinąć zamiłowanie do uczenia się oraz zainteresowanie światem.  Nauczyciele wykorzystują swoją wiedzę z zakresu poszczególnych przedmiotów, aby w sposób subtelny i umiejętny dotrzeć do swoich uczniów. W konsekwencji podopieczni są zaabsorbowani daną tematyką i wykonywanymi zadaniami, co pozwala na osiągnięcie postępów w uczeniu się zarówno w trakcie lekcji, jak i podczas innych zajęć. Pracownicy szkoły i internatu ściśle ze sobą współpracują, aby koordynować funkcjonowanie placówki. Mają wysokie aspiracje dotyczące wszystkich uczniów, zgodne z etosem i wartościami szkoły.

Wszyscy pracownicy internatu podejmują także pracę w charakterze nauczycieli (łączą rolę pracownika internatu z rolą akademicką). Prowadzi to do dogłębnego zrozumienia i wiedzy o kolejnych etapach edukacyjnych uczniów. Debaty oraz sesje trenerskie i mentorskie są częstą praktyką wychowawczą. W trakcie owych sesji poruszanych jest wiele tematów, np. jeden z uczniów poruszył zagadnienie pomocniczych „warsztatów matematycznych”. W trakcie tzw. drop-in session uczniowie mogą dzielić się problemami czy wyzwaniami z nauczycielami. Inna uczennica mówiła o wrażeniu, że jej nauczyciel „uczył się przy niej” o jej kraju pochodzenia.

Filozofia szkoły zachęca uczniów do niezależności od formalnych ocen, monitorowania i ewaluacji ich postępów; przy czym szkoła posiada wiedzę, na jakim poziomie znajduje się każdy podopieczny, a prace niektórych uczniów są przechowywane. W placówce tej można dostrzec pewne wybitne metody znakowania i oceny. Na przykład na lekcjach historii pisemne komentarze mają wskazać dlaczego dana praca jest dobra i zasugerować ulepszenie pewnych fragmentów. Jednakże wiele informacji z zakresu oceniania pozostaje niepotwierdzonych pisemnie, a sposoby ewaluacji różnią się w przypadku każdego nauczyciela i każdego ucznia (co pozostaje w zgodzie z filozofią i celami szkoły).         

DUCHOWY, MORALNY, SPOŁECZNY I KULTURALNY ROZWÓJ UCZNIÓW

Duchowy, moralny, społeczny i kulturalny rozwój uczniów jest oceniany jako wybitny. Uczniowie mają nadzwyczaj pozytywny stosunek do swojej szkoły, zarówno pobytu w internacie, jak i edukacji. Podopieczni są dumni z bycia członkami wspólnoty Sumerhill. Z dumą i zapałem promują filozofię szkoły podczas narodowych i międzynarodowych wydarzeń związanych z edukacją. Poziom obecności uczniów na zajęciach kształtuje się powyżej średniej (także dla uczniów nie mieszkających w internacie). Cele i filozofia placówki promujące odpowiedzialność za własne życie oraz proces uczenia się, prowadzą do rozwoju u uczniów postaw dojrzałego i odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie. Trzon szkoły stanowią demokratyczne procedury zarządzania nią. Kluczowymi cotygodniowymi wydarzeniami są spotkania społeczności szkolnej: uczniowie i pracownicy spotykają się w duchu równości, aby dzielić się informacjami, dyskutować o problemach oraz podejmować decyzje dotyczące społeczności szkolnej. Podczas tych spotkań uczniowie wykazują się dużymi umiejętnościami w przyjmowaniu na siebie takich ról jak: Przewodniczący, Sekretarz i Rzecznik. Podczas spotkań dyskutowane są trudne kwestie, takie jak sposoby reagowania na nieliczne niestosowne zachowanie jednostek. Incydenty te są dyskutowane, a następnie odbywa się głosowanie nad konsekwencjami. Podopieczni rozwijają w sobie jasną wizję tego, jak kierować swoim życiem, a w szkole panuje atmosfera tolerancji i harmonii. Jako przykład można przytoczyć fakt, że uczniowie z różnych krajów uczą się i żyją obok siebie, często pomagając sobie nawzajem podczas nauki różnych języków (w tym języka angielskiego). Kilkoro uczniów powiedziało inspektorom, że szkoła jest dla nich „jak rodzina”. Dzięki swojej demokratycznej orientacji placówka zapewnia wychowankom doskonałe zrozumienie działania instytucji i usług społecznych funkcjonujących w Anglii. W trakcie lekcji uczniowie są zachęcani do tego, by odkrywać zasady podejmowania decyzji w Parlamencie.

DOBROBYT, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO WYCHOWANKÓW

Promocja ogólnego dobrostanu, zdrowia i bezpieczeństwa jest wyśmienita. Minimum określone przez krajowe standardy dla szkół z internatem jest zachowane. Wytyczne i procedury dotyczące bezpieczeństwa są przestrzegane. Wszyscy pracownicy są przeszkoleni w zakresie opieki nad dziećmi na wymaganym poziomie. Pedagodzy są świadomi możliwości zaistnienia problemów i gotowi zmierzyć się z nimi w zgodzie z filozofią szkoły. Jest to jasno przedstawione rodzicom, którzy posyłają swoje dzieci do szkoły. Podejście placówki do pobytu w internacie oraz edukacji jest holistyczne. W celu zapewnienia wszystkim członkom społeczności szkolnej ochrony ich wolności indywidualnej – różnica między wolnością, a samowolą została jasno zdefiniowana. Pracownicy bardzo dobrze znają uczniów, co prowadzi do powstawania wyjątkowo pozytywnych relacji. Podopieczni, którzy rozmawiali z inspektorami i którzy wypełniali kwestionariusze, mówili, że czują się bardzo bezpieczni i zadbani. Jeden z nich powiedział: „Kocham Summerhill. To wspaniałe miejsce, gdzie czuję że mogę być sobą. Czuję się super bezpiecznie, to jest mój drugi dom.”

Uczniowie są pewni, że wszystkie problemy czy trudności mogą być rozwiązane przez szkolne spotkania. Wychowankowie mają wiele okazji, aby wcielać w życie zasady zdrowego stylu życia, dzięki szerokiemu wyborowi zajęć sportowych (wiele z nich odbywa się na świeżym powietrzu). Oceny zagrożeń są traktowane w szkole bardzo poważnie, stale aktualizowane i zabezpieczane. Demokratyczne metody zarządzania placówką zapewniają rozwój u wychowanków silnego poszanowania dla prywatności innych. Uczniowie są bardzo dobrze przygotowani do przyszłego życia i podejmowania odpowiedzialności. Zarówno budynki, jak i otaczający je teren są bezpieczne i stwarzają możliwość eksplorowania  różnych zagadnień. Szkoła spełnia wymogi formalne zawarte w Akcie o Równości z 2010 roku.

WERYFIKACJA PRACOWNIKÓW, PRACOWNIKÓW POMOCNICZYCH I WŁAŚCICIELI

Wszyscy pracownicy pomyślnie przeszli kontrole weryfikujące ich zdolność do pracy z dziećmi przed podjęciem pracy w szkole, aby wykluczyć ewentualne powody dla których nie mogliby pracować z dziećmi.  Nagrania wymaganych kontroli są przechowywane w centralnym rejestrze.

TEREN I BUDYNKI SZKOŁY

Budynki oraz teren szkoły spełniają regulacyjne wymogi. Standard internatu spełnia określone minimalne krajowe standardy dla szkół z internatem. Zarówno klasy jak i pomieszczenia internatu są w dobrym stanie i są dostosowane do programu oraz ilości wychowanków. Zakwaterowanie jest podzielone na różne części, odzwierciedlając potrzeby uczniów w różnym wieku. Szkoła dysponuje dobrymi udogodnieniami, wyposażeniem oraz wygodnymi przestrzeniami bursy, które wciąż są udoskonalane. Strefy terenu szkolnego maja ustalone nazwy: „San, Domek, Dom, Chałupa i Wagony”. Niektóre spośród sypialni są bardziej zindywidualizowane (spersonalizowane) od innych, co jest konsekwencją samodzielnych wyborów lokatorów. W szkole wydzielone są przestrzenie wspólne takie jak: hol – foyer, pokój muzyczny i biblioteka. Szkolny teren oraz zabudowania współtworzą i są integralna częścią wartości, kultury i historii placówki. Teren składa się z części zalesionej, części parkowej z drzewami i licznymi ścieżkami, zarośli, łąk oraz boisk (naturalnych i asfaltowych).

DOSTĘP DO INFORMACJI

Szkoła, gdy tylko pojawi się prośba, zapewnia jasne, dokładne i aktualne informacje rodzicom i opiekunom (obecnym w społeczności szkolnej i przyszłym), inspektorom, przedstawicielom OFSTED oraz Departamentu Edukacji. Zostały stworzone pomocne broszury, a strona internetowa placówki jest na bieżąco aktualizowana. Placówka ma jasno sprecyzowane cele i zadania, które są stale przekazywane rodzicom i opiekunom, uczniom oraz pracownikom. To zapewnia rodzicom dostęp do informacji na temat regulacji dotyczących szkoły (edukacji) oraz internatu. Wszystkie kwestionariusze wypełnione przez rodziców i opiekunów były bardzo pozytywne. Sposoby dzielenia się przez placówkę informacjami z rodzicami i opiekunami są jasno określone. Zgodnie z filozofią szkoły, placówka może dzielić się informacjami, tylko po wcześniejszej zgodzie uczniów.

PROCEDURY PRZYJMOWANIA SKARG

Szkolne reguły dotyczące skarg spełniają wymagania.

PRZYWÓDZTWO I ZARZĄDZANIE W SZKOLNYM INTERNACIE

Przywództwo i zarządzanie szkolnym internatem są utrzymane na wybitnym poziomie. Doświadczenia dzieci te indywidualne oraz te zebrane dzięki mieszkaniu w społeczności  internatu stanową serce szkoły. Silne wartości związane ze społecznością pozwalają na pełen rozwój indywidualny i społeczny. Wielu lokatorów internatu wypowiada się bardzo pochlebnie o szkole. Twierdzą: „Summerhill to wszystko, o co mógłbym prosić.”; „Kocham Summerhill – to miejsce, w którym czuję że mogę być sobą.”; „Życie w internacie jest fantastyczne. Nie chciałbym być nigdzie indziej.”; „Najlepsza szkoła… Nigdzie indziej nie miałabym tak szczęśliwego i dającego spełnienie czasu.” Cała społeczność szkolna zdaje sobie sprawę i rozumie, jakie zalety niesie ze sobą mieszkanie w internacie placówki. Jednostki lub grupy mogą zawsze zasugerować pewne ulepszenia lub zmiany – propozycje zgłaszają podczas szkolnych zebrań. Cała społeczność głosuje następnie nad propozycją i, jeśli otrzyma ona większość głosów „za”, zostaje wprowadzona w życie. Ten demokratyczny model zarządzania gwarantuje świadomy proces re-ewaluacji istniejących praktyk oraz doświadczeń indywidualnych. Dyrektor/ka i vice-dyrektor/ka wspierają pracowników internatu i są zaangażowani w codzienne sprawy społeczności szkolnej. Opiekunowie domu (internatu) są bardzo entuzjastyczni i zaangażowani w swoją pracę, co owocuje doskonałymi kontaktami z podopiecznymi. Są oni w pełni świadomi zróżnicowania potrzeb wychowanków i zapewniają możliwość rozwoju i rozkwitu wszystkim uczniom poprzez stworzenie bezpiecznej i domowej atmosfery.

ZGODNOŚĆ Z WYMOGAMI REGULACYJNYMI

Właściciel dopilnował by szkoła spełniała wymogi określone w Regulacjach dot. Edukacji  (Standardy dla Szkół Niezależnych, rozdział 1: „Regulacje”), wprowadzone na terenie Anglii w 2010 roku.

MINIMALNE KRAJOWE STANDARDY

Szkoła spełnia wymogi sformułowane w dokumentach dotyczących minimalnych krajowych standardów oraz innych powiązanych z nimi aktach.

CO PLACÓWKA MOGŁABY POPRAWIĆ W PRZYSZŁOŚCI

Mimo że nie wynika to z regulacji, szkoła mogłaby rozważyć poniższe sugestie dotyczące jej rozwoju:

 • kontynuować eksplorowanie dobrych praktyk w zakresie strategii oraz mechanizmów oceniania i ewaluacji, które będą w zgodzie z filozofią i celami szkoły.

WYNIKI INSPEKCJI

Jakość edukacji

 wyśmienitydobry satysfak-cjonującyniedosta-teczny  
Ogólna jakość świadczeń edukacyjnych. X  
Stopień w jakim program oraz inne zajęcia odpowiadają zróżnicowanym potrzebom i zainteresowaniom uczniów. X  
Efektywność nauczania i ewaluacji w stosunku do zróżnicowanych potrzeb wychowanków. X  
Poziom rozwoju uczniów w procesie uczenia się. X  

Duchowy, moralny, społeczny i kulturalny rozwój uczniów

wyśmienitydobry satysfak-cjonującyniedosta-teczny  
Jakość świadczeń na rzecz duchowego, moralnego, społecznego i kulturalnego rozwoju uczniów.X  
Zachowanie wychowanków.X   

Dobrobyt, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków

wyśmienitydobry satysfak-cjonującyniedosta-teczny  
Całokształt promocji i zapewnienia dobrostanu, zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.X   

Ogólna efektywność funkcjonowania internatu

wyśmienitydobry satysfak-cjonującyniedosta-teczny  
Ogólna efektywność funkcjonowania internatu.X   
Wyniki dla lokatorów.X   
Jakość aprowizacji oraz troski w internacie.X   
Bezpieczeństwo lokatorów internatu.X   
Przywództwo i zarządzanie w internacie.X   

LIST OD KOMISJI OCENIAJĄCEJ DO SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

7 pażdziernika 2011

Drodzy “Summerhillians”

Wizyta w Waszej szkole była prawdziwą przyjemnością. Dziękujemy, że powitaliście nas tak ciepło. Spotykaliśmy się z grupami spośród Was, obserwowaliśmy lekcje, patrzyliśmy jak pracujecie. Wszyscy z którymi rozmawialiśmy zapewnili nas, że dobrze się bawią, że są szczęśliwi i że czują się tu wyjątkowo bezpiecznie. Cały zespół wykonujący kontrolę w pełni się z Wami zgadza. Inspekcja wykazała, że szkoła zapewnia Wam dobre doświadczenia edukacyjne z niezwykłymi cechami, a Wasz internat jest wyśmienity. Niektóre spośród owych niezwykłych cech, które odkryliśmy to:

 • jak wspaniale dogadujecie się ze sobą, zaimponował nam też sposób prowadzenia przez Was szkolnych zebrań,
 • sposób w jaki podejmujecie decyzje dotyczące zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • sposób w jaki Wasi nauczyciele wspierają Was w odkrywaniu różnych rzeczy,
 • Wasze zachowanie podczas lekcji, na teranie szkoły oraz internatu,
 • sposób w jaki szkoła dba o Wasze bezpieczeństwo, szczęście i jak przygotowuje Was do Waszego przyszłego życia.

Rozmawialiśmy z Zoe i Waszymi nauczycielami o tym jak sami możecie obserwować swoje postępy. Zgodziliśmy się, że moglibyście zechcieć przemyśleć i przedyskutować jak postrzegacie swój rozwój – tak aby zobaczyć jak zmieniały się wybrane przez Was zajęcia przez czas Waszego pobytu w szkole.

Z wyrazami szacunku,

John Seal
Inspektor Jej Królewskiej Mości.Raporty Independent Schools Inspectorate

REGULATORY COMPLIANCE INSPECTION – Summerhill – June 2016

EDUCATIONAL QUALITY INSPECTION -Summerhill – November 2016

Regulatory Compliance Inspection Report – Summerhill – June 2019

Raporty zaczerpnięte z witryny Independent Schools Inspectorate, będącego organem kontrolnym powołanym przez Independent Schools Council.


CZYTAJ DALEJ >>>